สารประกอบที่พบได้ในส่วนที่มีสีเขียวของพืช โดยพบมากที่ใบ ทำหน้าที่เป็นโมเลกุลรับพลังงานจากแสง และนำพลังงานดังกล่าวไปใช้ในการสร้างพลังงานเคมีโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เพื่อสร้างสารอินทรีย์ เช่น น้ำตาล และนำไปใช้เพื่อการดำรงชีวิต
แบคทีเรียที่มีรูปร่างเป็นแท่งกลมสั้น ย้อมติดสีแกรมลบ เคลื่อนไหวได้ แต่บางชนิดเคลื่อนไหวไม่ได้ เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรคทั้งในคนและสัตว์ เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ยังมีความสำคัญทางด้านสุขภาพของคน โดยทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษเนื่องจากการบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อนี้
ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรด เป็นดินที่มีค่า pH ต่ำมากจนก่อให้เกิดปัญหาต่การปลูกพืชเนื่องจากธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืชบางอย่างจะถูกตรึงจนไม่สามารถละลายออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ และสารบางอย่างในดินจะถูกละลายออกมามากเกินไป จนเกิดเป็นสารพิษ อีกทั้งจุลินทรีย์ประเภทที่เป็นประโยชน์ต่อพืชบางชนิดไม่สามารถทำงานหรือมีชีวิตอยู่ได้
ดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในสารละลายดินมากเกินไปจนมีผล กระทบต่อการเจริญเติบโตและผลิตผลของพืช พิจารณาได้จากค่าการนำไฟฟ้า Electrical conductivity ของดิน ในดินเค็มมีค่าการนำไฟฟ้าของดินที่อิ่มตัวด้วยน้ำมากกว่า 4 dS/m
รูที่อยู่ระหว่างเซลล์คุม (guard cell) ที่ควบคุมการเปิดปิดของปากใบ ปากใบมีหน้าที่เป็นทางเข้าออกของน้ำและอากาศ
กระบวนการที่พืชและสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนพลังงานแสงให้มาอยู่ในรูปของพลังงานเคมีที่อยู่ในโมเลกุลของสารอินทรีย์ที่สร้างขึ้น
แกนกลางของต้นอ่อนพืช ที่อยู่ใต้ใบเลี้ยง แต่อยู่เหนือราก
ค่าแสดงความเป็นกรดเป็นเบส ค่าเท่ากับ 7 แสดงว่าเป็นกลาง ถ้ามีค่าน้อยกว่า 7 แสดงว่าเป็นกรด และถ้ามากกว่า 7 แสดงว่าเป็นเบส