นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แนวโน้มการขยายตัวของตลาดสินค้าอินทรีย์ในกลุ่ม ประเทศอาเซียน มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่อง จากผู้บริโภคกำลังตื่นตัวเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ ดังนั้น การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงเป็นโอกาสและความท้าทายสำคัญของประเทศไทยในการที่จะขยายตลาดทั้งในประเทศและอาเซียนมากขึ้น โดยกระทรวงฯ ได้เตรียมแผนจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิต ตลาด และบริการสินค้าอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุนของ AEC โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสินค้าอินทรีย์ภายในประเทศ การสร้างเครือข่ายสินค้าและความร่วมมือด้านเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

ภาพรวมตลาดสินค้าอินทรีย์โลกในปี 2555 มีมูลค่ารวม 64,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับ 63,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีก่อนหน้า โดยสหรัฐถือเป็นประเทศที่มีการบริโภคสินค้าอินทรีย์มากที่สุด ด้วยมูลค่าประมาณ 31,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 10.2% เทียบกับอาหารทั่วไปที่โตเพียง 3.7% ตลาดยุโรปมูลค่า 31,600 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 6% ซึ่งสองตลาดใหญ่นี้มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันกว่า 90% ของตลาดเกษตรอินทรีย์โลก

ที่มา ryt9