นย์ข่าวนครราชสีมา – โคราชประเดิมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ นำร่องมันสำปะหลัง 10,000 ไร่ใน อ.เสิงสาง ก่อนรุกต่อในพื้นที่เป้าหมายอีก 5 อำเภอ ตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตจาก 3.9 ตัน/ไร่ เป็น 7 ตัน/ไร่ ภายในปี 2569

วันนี้ (8 มิ.ย.) ที่บ้านสมบัติเจริญ หมู่ 6 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่และวันถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง โดยให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่นำร่องมันสำปะหลังแปลงใหญ่ โดยมีนายบุญยืน คำหงส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังของจังหวัดนครราชสีมากว่า 600 คนเข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดตัวโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วม รวมถึงเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมันสำปะหลังทั้งภาคราชการและเอกชน

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตรโดยการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ประกอบด้วย สินค้าทางด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ โดยจะต้องทำการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสมที่ได้มีการจัดโซนนิ่ง (Zoning) ไว้แล้ว เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ และสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิต มีการบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดร่วมกับหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดและสินค้าราคาตกต่ำ

กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำระบบส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่นำมาใช้ โดยพัฒนาจากศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ มีการจัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับเกษตรกรตามกระบวนการ MRCF มีการกำหนดพื้นที่ คน สินค้า และมีผู้จัดการแปลงทำหน้าที่บริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน และกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ชัดเจน จัดทำแผนการผลิตสินค้า แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแผนการตลาด โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรกรสหกรณ์ระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการขับเคลื่อนโครงการ

สำหรับ จ.นครราชสีมา ถือเป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ทางด้านพืชในฤดูกาลผลิตนี้มีพืช 2 ชนิด ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด คือ ข้าว และมันสำปะหลัง สำหรับมันสำปะหลัง มีพื้นที่เป้าหมาย 15,000 ไร่ เกษตรกรทั้งหมด 633 ราย ดำเนินการในพื้นที่ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เสิงสาง, ครบุรี, หนองบุญมาก, สีคิ้ว, ด่านขุนทด และ อ.โนนไทย

ส่วน อ.เสิงสางนั้นดำเนินการในพื้นที่ 10,000 ไร่ เกษตรกร 301 ราย และอีก 5 อำเภอดำเนินการจุดละ 1,000 ไร่ โดยมีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตต่อไร่จาก 3.9 ตัน เป็น 5 ตันภายในปี 2560 และ 7 ตันก่อนปี 2569

ที่มา ASTV ผู้จัดการออนไลน์